Přinášíme Vám rozhovor s naší zaměstnankyní Ing. Hanou Matouškovou o projektu nového Střediska správy a údržby dálnic u Kaplice (SSÚD), které projektujeme a který Hanka vede jako hlavní inženýr projektu.

Stavební práce na dálnicích i dalších komunikacích po celé ČR jsou po zimní přestávce opět v plném proudu a zdá se, že i v následujících letech budou mít stavbaři plné ruce práce. Jedním z projektů u jihočeské dálnice D3, který byl před nedávnem dokončen projekční, inženýrskou a konzultační kanceláří SAGASTA, s. r. o., je nový společný areál Střediska správy a údržby dálnice a integrovaného záchranného systému v těsném sousedství obce Kaplice.

Jaké bylo zadání investora v souvislosti s projektem nového areálu SSÚD u Kaplice?
Zadáním projektu bylo vybudování společného areálu pro Středisko správy a údržby dálnice, dálniční oddělení policie ČR a integrovaný hasičský a zdravotnický záchranný systém. Součástí záměru bylo také vybudování dopravního napojení na připravovanou dálnici D3 včetně propojení novou komunikací s obcí Kaplice, která bude tyto složky také využívat.

Mohla byste blíže specifikovat souvislosti uvažovaného záměru s ostatními stavbami?
Projekt je úzce spjat s realizací dálnice D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla, na kterou budou budovány sjezdy a nájezdy pro všechny obslužné jednotky. Tento úsek dálnice je prostřední ze tří úseků od Třebonína směrem do Dolního Dvořiště, státní hranici. První úsek dálnice z Třebonína do Kaplice nádraží se již realizuje. Navrhovaný areál SSÚD + PČR + IZS bude obsluhovat úsek dálnice D3 až ke státní hranici s Rakouskem.

Z jakých částí se projekt skládá a přípravu jakých stupňů projektové dokumentace jste měli na starosti?
Projekt je základně složen ze tří samostatných areálů jednotlivých složek a z úpravy křižovatky Na Vyhlídce, kde dojde k napojení nové komunikace.
Během loňského roku jsme zpracovávali dokumentaci pro stavební řízení a aktuálně pracujeme na prováděcím projektu. Předcházející stupeň dokumentace pro územní řízení jsme měli k dispozici jako vstupní podklad.

Kolik stavebních a inženýrských objektů je součástí tohoto projektu? Mohla byste přiblížit ty nejvýznamnější? V čem jsou specifické?
Celkem je v projektu 147 stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů.
V každém areálu je umístěn dominantní provozní objekt. Tyto objekty jsou tradiční zděné s kontaktním zateplovacím systémem. Vždy je v nich umístěn dispečink pro spojení s obsluhovaným úsekem dálnice. S ohledem na nonstop provoz všech tří areálů obsahuje dispoziční návrh kromě standardních provozních kanceláří také ložnice, šatny, hygienická zázemí a denní místnosti. Běžné jsou místnosti technického vybavení jak pro provoz samotného objektu, tak pro zajištění dálničního spojení.
Ostatní stavební objekty jsou velkoprostorové i menší ­haly s nosnou ocelovou konstrukcí a lehkým plechovým opláštěním. Objekty s trvalým provozem a pobytem pracovníků jsou vytápěné. Prostory pro garážování a sklady jsou nezateplené.
V areálu SSÚD je umístěno nejvíce stavebních objektů souvisejících s náročnou náplní tohoto střediska v poloze podhůří Šumavy. Jsou zde umístěny halové objekty pro garážování a údržbu velkých vozidel pro obsluhu dálnice. Vozidla, která vyjíždějí upravovat zasněžené povrchy, musí být velmi rychle rozmrazena a připravena k dalšímu výjezdu. Haly slouží i k jejich údržbě a opravám.
Zajímavé jsou i další objekty související se zimní údržbou silnic. Sklad soli je atypický svou konstrukcí, která musí splňovat požadovanou odolnost vůči soli. Na tomto objektu nesmí být použita ocel. Nosná konstrukce je navržena z betonu odolného proti soli a ze dřeva, ze kterého je navržena střešní konstrukce a všechny vnitřní obklady stěn. Uvnitř objektu nesmí být ani rozvaděč. Netypickou stavbou jsou výrobníky solanky. To je vodní roztok soli připravovaný v různých koncentracích pro postřik silnic při různých teplotách. Pro výrobu solanky je navržena studna s čerpáním užitkové vody.
Pro celoroční údržbu silnic jsou nutné objekty pro skladování údržbových materiálů a odklizených nebezpečných svozů z komunikací. Mnoho prostoru je věnováno nabíjení vozíků, které na dálnici výstražnou signalizací upozorňují na probíhající práci a omezení. Pro zajištění trvalé funkčnosti je v areálu SSÚD navržena čerpací stanice pohonných hmot a plocha pro mytí vozidel.
Areál policie je v porovnání se svým sousedem velmi skromný. Velká část plochy areálu je určena pro odstavení havarovaných vozidel včetně přístřešku pro tato vozidla. Novou zkušeností pro nás bylo navrhování dočasné cely v provozní budově s jejími bezpečnostními opatřeními.
Areál integrované záchranné služby je určen hasičům a zdravotníkům. V tomto areálu je dominantní zděná provozní budova spojena s ocelovou halou pro garážování a údržbu hasičských vozidel. Z důvodu okamžitého nástupu k výjezdu vozidel je vše spojeno do kompaktního celku bez časové ztráty při rychlém výjezdu. Nechybí tu skluzová tyč a poplachový systém.
Pro dobrou fyzickou kondici hasičů je v objektu navržena tělocvična a vedle haly se nachází víceúčelové hřiště. Projekční lahůdkou je cvičná věž s rozběhovou dráhou. Věž má další své stěny využité pro lezení i pro praktické sušení hadic.
Velmi důležitou součástí všech areálů a pro jejich propojení se světem jsou dopravní komunikace. Je navržena nová komunikace spojující areály s obcí Kaplice v místě křižovatky Na Vyhlídce. Z důvodu umístění nového odbočovacího pruhu do areálu dojde i k úpravě samotné křižovatky v obci, která zahrnuje i novou zastávku pro autobusy. Pro areály jsou klíčové nájezdy a sjezdy na dálnici D3, které jsou pouze provozní a nebudou užívané veřejností. Sjezdy pro obyvatele obce Kaplice jsou samostatné, a nebudou tak omezené výjezdy provozní techniky.
Zásadní roli na tomto projektu hrají inženýrské objekty. Areál je umístěn mimo zastavěnou část obce a musí být nově napojen na všechny inženýrské sítě. Zajímavou součástí projektu jsou provozní soubory zajišťující speciální provoz jednotlivých areálů. Všechny tři areály jsou vybaveny anténními systémy pro komunikaci po celé délce dálničního úseku. Obsluhovány jsou SOS systémy a kamerové systémy na dálnici. Pro trvalý provoz všech tří areálů jsou navrženy náhradní zdroje energie, aby nemohlo dojít k přerušení spojení s operačními centry, které zajišťují a přenášejí nouzové volání o pomoc. Pro okamžitý výjezd vozidel jsou navržena zařízení pro teplý start. Areál SSÚD a hasičů má mj. zázemí pro sušení oděvů a obuvi.

V jakém ohledu byl pro vás tento projekt zajímavý či náročný?
Velmi významným prvkem v návrhu bylo řešení únosnosti zemin v blízkosti Nového rybníku, kde jsou zeminy jen málo vhodné pro zakládání. Museli jsme vyřešit konsolidaci podloží s odvodem přebytečné vody.
Pro umístění ve svahu jsme museli optimalizovat vzájemný poměr odkopů a navážek. V souvislosti s nevhodnými zeminami pro zakládání se jednalo o významný bod v návrhu výškového uspořádání jednotlivých areálů.

Jedná se o areál technické údržby. Uplatňovala se ve vašem návrhu také architektura objektů?
Základní tvary a objemy budov byly již stanoveny v předcházejícím stupni dokumentace pro územní řízení. Měli jsme radost, že jsme dostali volný prostor pro návrh barevného řešení objektů.
Důležité je dodržení firemních barev jednotlivých areálů, které jsou tak na první pohled jasně odlišitelné. Areál pro ŘSD má svoji barvu oranžovou, policie modrou a hasiči červenou.
Základní barevné návrhy jsou řešeny moderně ve velkých blocích s oživením a barevným propojením buď na fasádách nebo ve výplních otvorů. Podařilo se vytvořit jednotně působící areál s odlišnými velmi výraznými barvami. Máme velkou radost, že všichni byli s návrhy spokojeni a mohli jsme tuto jednotnou koncepci použít.

Prozradila byste nám plánované investiční náklady na vybudování této stavby?
Předpokládané náklady překročí 500 mil. Kč.

Kdy by měly být zahájeny stavební práce a jak dlouho výstavba potrvá?
Stavební práce by měly být zahájeny v průběhu příštího roku a jsou plánované na 2 roky.

Ing. Hana Matoušková – hlavní inženýr projektu