Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy SAGASTA, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013134, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.
Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců. Účastníci se budou vzdělávat v oblasti manažerských, komunikačních, ekonomických, právních, účetních a obecných IT aktivit. Rozvoj kompetencí zaměstnanců přinese zvýšení jejich odborností a následné rozšíření odpovědností za vykonávané činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Předpokládané výsledky:

Celkem se vzdělávání zúčastní 54 účastníků, kteří budou splňovat bagatelní podporu 40 hodin, z toho 9 zaměstnanců bude ve věkové skupině 55+.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.