Objednatel Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Investiční náklady 100 000 000 Kč (cena bez DPH z DPS)
Zpracování projektu 2019 - 2021
Stupeň projektu DSP, PDPS
Popis projektu:
Území, na kterém je plánovaná výstavba nové haly, je součástí stávající vozovny a muzea MHD Střešovice. Hala bude určena pro deponaci vozidel a jejich prohlídky návštěvníky. Hala umožní drobnou údržbu vozidel v 1.NP, v 2. NP je naopak plánováno jak k vystavování vozidel tak i umožnění případných společenských akcí a školení. Objekt se se nachází v památkové zóně a tomu je přizpůsoben i architektonický návrh, který se snaží respektovat genius loci lokality a nerušivě zapadnout do lokality. 

Pozemek, určený pro stavbu, je ve svahu a rozdíl výšek, mezi úrovní chodníku a úrovní kolejiště na pozemku vozovny, je přibližně 4,5m. Ze západu je ohraničen stávající budovou kotelny navazující na haly vozovny a kontejnerem telefonní ústředny. Severní hranici tvoří ulice Na Ořechovce s chodníkem a svahem osazeným zelení. Východní strana je ohraničena objektem měnírny DPP a severní hranici tvoří opěrná stěna kolejové harfy vozovny. 

Severní obrys navrhované haly potvrzuje uliční čáru danou nárožní budovou č.p. 132, rampou měnírny č.p. 1062, historickým oplocením na severozápadním nároží areálu a pěticí řadových obytných domů mezi ulicemi Slunnou a Strmou. 

Západní část jižního obrysu sleduje opěrnou stěnu vymezující tramvajovou harfu (hrafa bude souběžně modernizována v rámci související stavební akce).

Vedoucí projektu: Ing. arch. Vítězslav Glomb

Naše poslední realizace

Během let jsme vytvořili nebo se podíleli na spoustě realizací

Další realizace