Novodvorská 1010/14 | 142 00 Praha 4 | info@sagasta.cz

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Společnost SAGASTA s.r.o. je nezávislá inženýrská konzultační firma zaměřená na různé stavební inženýrské oblasti, zejména na obory dopravních staveb, zabývá se územním plánováním, projektováním pozemních staveb a geodetickými a geologickými pracemi. Podporou pro dosažení této vize je politika integrovaného systému managementu, kterou stanovilo vedení společnosti a zavazuje se k ní v následujících oblastech: 

  • Poskytovat přiměřené zdroje pro plnění přijatých cílů integrovaného systému managementu.
  • Dodržovat legislativní a jiné požadavky, technické normy a předpisy. Vytvářet interní předpisy se stanovenými jednoznačnými odpovědnostmi a pravomocemi, popisy procesů, jejich vazby pro efektivní řízení všech činností ve společnosti. Posuzovat úspěšnost společnosti podle kvality produktů a služeb.
  • Zavádět inovační programy, nové technologie a postupy v oblasti infrastruktury, bezpečnosti a spolehlivosti poskytovaných služeb s ohledem na ochranu životního prostředí, hospodárně využívat přírodní zdroje a energie, minimalizovat dopady znečištění životního prostředí.
  • Neustále udržovat a zvyšovat odbornost zaměstnanců, jejich povědomí k ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce. Vytvářet podmínky pro zvyšování úrovně znalostí všech zaměstnanců a zainteresovaných stran při práci s informacemi a jejich bezpečností.
  • Zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky. Neustále monitorovat a hodnotit pracovní rizika při všech činnostech a účelnou prevencí snižovat rizika v oblasti BOZP, úrazovost a poškození zdraví našich zaměstnanců.
  • Vytvářet a udržovat zdravé vzájemně výhodné vztahy s našimi dodavateli. Dodavatel je vnímán jako partner.
  • Zlepšovat zavedený integrovaný systém managementu, zvyšovat jeho efektivitu a účelně využívat personální, technické i technologické možnosti svých produktů a služeb.

 

V Praze dne 01. 07. 2019
Ing. Jiří Čurda generální ředitel

 

Dokument ke stažení: